Group

MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAY
8 AMFST/TFFST/TFFST/TF
9 AMFST/TFKP BootcampFST/TF KP BootcampFST/TFFST/TF
12 PMFST/TFFST/TFFST/TF
6 PMFST/TFFST/TFFST/TFFST/TF

Crossfit

MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAYSUNDAY
6amCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFIT
8amSPECIALITY
9amCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFIT
10amENDURANCE
NoonCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFIT
4:30pmCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFIT
5:30pmCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFIT
6:30pmCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFIT

Middle School

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
10aMiddle School
6:30pMiddle SchoolMiddle School