Group

MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAY
8 AMFST/TFFST/TFFST/TF
9 AMFST/TFKP BootcampFST/TF KP BootcampFST/TFFST/TF
12 PMFST/TFFST/TFFST/TF
6 PMFST/TFFST/TFFST/TFFST/TF

Crossfit

MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAYSUNDAY
6aCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFITLevel 2
7aOpen GymOpen GymOpen GymLevel 2
8aOpen GymOpen GymOpen GymOLYMPIC LIFTING
9aCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFITGYMNASTICS
10aENDURANCE
NoonCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFIT
4:30pCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFIT
5:30pCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFITCROSSFIT
6:30pCROSSFITCROSSFIT/
Open Gym
CROSSFITCROSSFIT/
Open Gym

Middle School

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
10aMiddle School
6:30pMiddle SchoolMiddle School